U skladu sa odredbama Zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini  („Sl. glasnik BH“, br. 25/2006  i 88/2015) i Zakonu o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj („Sl. glasnik RS br. 62/2014 6/2016 i 44/2018 i Pravilnikom o rješavanju reklamacija ENMON d.o.o. 05.09.2020. godine, obavještavamo vas o načinu i mjestu ulaganja i rješavanja reklamacija kupaca.

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rješavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju ENMON d.o.o. u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

Kako i gdje izjaviti reklamaciju?

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete da izjavite reklamaciju, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl):

  • Usmeno na prodajnom mjestu gde je roba kupljena
  • Pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod ili na adresu Direkcije ENMON d.o.o. Ramići b.b. , 78 000 Banja Luka
  • elektronskim putem na mail adresu office@enmon.ba ukoliko je roba kupljena preko WEB SHOP-a

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i izda reklamacioni list.

Način rješavanja reklamacije

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtjevu potrošača i konkretan prijedlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavijesti potrošača i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice ENMON d.o.o.